MJ Juvelyrika

Parduotuvė

Privatumo politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą Mariui Jancevičiui dirbančiam pagal verslo liudijimą rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje. Marius Jancevičius dirbantis pagal verslo liudijimą naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas., kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Slapukų naudojimas tinklapyje: tinklapyje slapukai nėra renkami.

Bendrosios nuostatos

Marius Jancevičius dirbantis pagal verslo liudijimą  jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per Marių Jancevičių dirbančiu pagal verslo liudijimą  valdomas elektronines sistemas. Marius Jancevičius dirbantis pagal verslo liudijimą  nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei Marius Jancevičius dirbantis pagal verlo liudijimą  naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

Marius Jancevičiua dirbantis pagal verslo liudijimą  vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų Asmens duomenis, Marius Jancevičius dirbantis pagal verslo liudijimą  gyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus); 2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; 4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

5. Apdoroti Jūsų užklausas;
6. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

7. Esant slapukams jie naudojami:

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
3. Marius Jancevičius dirbantis pagal verslo liudijimą gavęs Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu marius@mjjuvelyrika.lt

4. Mariaus Jancevičiaus dirbančiu pagal verslo liudijimą Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu marius@mjjuvelyrika.lt 

Baigiamosios nuostatos

Jei turite klausimų dėl Privatumo ir slapukų naudojimo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu marius@mjjuvelyrika.lt;
Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2022-01-10.

Mūsų kontaktai

Marius Jancevičius (Verslo liudijimo nr. AT073820-1)

Visos teisės saugomos © 2022. Puslapio informaciją reklamos ir pardavimo tikslams kopijuoti ir platinti draudžiama.

Rezervuokite laiką nemokamai juvelyro konsultacijai